เวลาไทม์โซนในประเทศญี่ปุ่น

เวลาประทศญี่ปุ่น

เวลาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์ ใช้ในการกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การใช้ชีวิตส่วนตัว และอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น เวลาประเทศญี่ปุ่น มีความสำคัญไม่แพ้กัน ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเวลาเป็นอย่างมาก และมักตรงต่อเวลาเสมอ

 • ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตเวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST) ซึ่งอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรไปทางตะวันออก 90 องศา ดังนั้น เวลาที่ญี่ปุ่นกับไทย เวลาในญี่ปุ่นจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 
 • ไปเที่ยวญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเวลามาตรฐานของตนเองคือ เวลา ประเทศ ญี่ปุ่น เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (JST) หรือเท่ากับเวลามาตรฐานเอเชียตะวันออก (UTC+9) ญี่ปุ่นใช้ระบบเวลา 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก

วัฒนธรรมเรื่องเวลาในประเทศญี่ปุ่น

ชาวญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ เวลาที่ญี่ปุ่น เป็นอย่างมาก ชาวญี่ปุ่นมักตรงต่อเวลาและให้ความเคารพต่อผู้อื่น ชาวญี่ปุ่นมักหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียเวลา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นในวัฒนธรรมการทำงานและชีวิตประจำวันของชาวญี่ปุ่น

 • ในวัฒนธรรมการทำงาน ชาวญี่ปุ่นมักทำงานหนักและใช้เวลาทำงานนานกว่าประเทศอื่นๆ ชาวญี่ปุ่นมักเข้าทำงานก่อนเวลาที่กำหนดและเลิกงานหลังเวลาที่กำหนด ชาวญี่ปุ่นมักทำงานล่วงเวลาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความมุ่งมั่นต่องาน
 • ในชีวิตประจำวัน เวลาญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย ชาวญี่ปุ่นมักวางแผนกิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้าและพยายามตรงต่อเวลา ชาวญี่ปุ่นมักนัดหมายล่วงหน้าและแจ้งให้อีกฝ่ายทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย ชาวญี่ปุ่นมักหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียเวลา เช่น การมาสายนัดหรือนัดหมายซ้อนกัน

วัฒนธรรมเรื่อง เวลาญี่ปุ่น สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเวลาและความเคารพต่อผู้อื่น ชาวต่างชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่นควรตระหนักถึงวัฒนธรรมเรื่องเวลาของชาวญี่ปุ่น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดมารยาท

เวลาในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น

คน ญี่ปุ่น เวลา ตื่นนอนประมาณ 7:00 น. และเริ่มทำงานประมาณ 9:00 น. ชาวญี่ปุ่นมักใช้เวลาในการทำงานประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน ชาวญี่ปุ่นมักรับประทานอาหารกลางวันประมาณ 12:00 น. และรับประทานอาหารเย็นประมาณ 18:00 น. คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับ เวลาที่ญี่ปุ่นตอนนี้ เป็นอย่างมาก ชาวญี่ปุ่นมักตรงต่อเวลาและให้ความเคารพต่อผู้อื่น ชาวญี่ปุ่นมักหลีกเลี่ยงการทำให้ผู้อื่นเสียเวลา วัฒนธรรมเรื่องเวลาของคนญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเวลาและความเคารพต่อผู้อื่น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมเรื่องเวลาของคนญี่ปุ่น

 • ชาวญี่ปุ่นมักนัดหมายล่วงหน้าและแจ้งให้อีกฝ่ายทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมาย
 • ญี่ปุ่นห่างจากไทยกี่ชม. ชาวญี่ปุ่นมักหลีกเลี่ยงการมาสายนัด
 • ชาวญี่ปุ่นมักวางแผนกิจกรรมต่างๆ ล่วงหน้าและพยายามตรงต่อเวลา
เวลาประทศญี่ปุ่น

ความแตกต่างของเวลาระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย

เวลาญี่ปุ่นกับไทย ญี่ปุ่นใช้เวลามาตรฐานเอเชียตะวันออก (UTC+9) ในขณะที่ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UTC+7) เวลา ญี่ปุ่น กับ ไทย ดังนั้นเวลาในญี่ปุ่นจึงเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง ชาวต่างชาติที่เดินทางไปญี่ปุ่นควรตระหนักถึงความแตกต่างของเวลาระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดมารยาท เวลาญี่ปุ่นเร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของความแตกต่างของเวลาระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย

 • ญี่ปุ่นเวลาเร็วกว่าไทยกี่ชั่วโมง เวลาในญี่ปุ่นเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 2 ชั่วโมง
 • เวลาไทยกับญี่ปุ่น เวลากลางวันในญี่ปุ่นยาวกว่าเวลากลางวันในประเทศไทย
 • ญี่ปุ่นเวลาต่างจากไทยกี่ชั่วโมง ชาวญี่ปุ่นมักเข้านอนและตื่นนอนเร็วกว่าชาวไทย
เวลาประทศญี่ปุ่น

การบอกเวลาในญี่ปุ่น

การบอกเวลาในภาษา ญี่ปุ่นกี่โมง มี 2 แบบ คือ แบบ 12 ชั่วโมง และแบบ 24 ชั่วโมงเวลาในญี่ปุ่น แบบ 12 ชั่วโมง เป็นการบอกเวลาตามเข็มนาฬิกา โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

 • Go zen (ごぜん) หมายถึง ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:59 น.
 • Go go (ごご) หมายถึง ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 23:59 น.

แบบ 24 ชั่วโมง เป็นการบอกเวลาตามเข็มนาฬิกา โดยแบ่งออกเป็น 24 ชั่วโมง เรียงจาก 0:00 น. ถึง 23:59 น. ญี่ปุ่นตอนนี้กี่โมง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการบอกเวลาในญี่ปุ่น 

 • Gozen 9-ji (ごぜん 9 じ) หมายถึง 9 โมงเช้า
 • Gogo 3-ji (ごご 3 じ) หมายถึง 3 โมงเย็น
 • 22-Ji 30-bu (22 じ 30 ふん) หมายถึง 22:30 น.

หน่วยเวลาในญี่ปุ่น

เวลาญี่ปุ่นตอนนี้ หน่วยเวลาที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เหมือนกับหน่วยเวลาที่ใช้ในประเทศไทย ดังนี้

 • วัน (日) – 一日 (いちにち)
 • เดือน (月) – 一月 (いちがつ)
 • ปี (年) – 一年間 (いちねんかん)
 • ชั่วโมง (時) – 一時間 (いちじかん)
 • นาที (分) – 一分 (いちぷん)
 • วินาที (秒)

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นเวลา ยังมีหน่วยเวลาเฉพาะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น

 • ยามเช้า (午前) ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึง 11:59 น.
 • ยามบ่าย (午後) ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 23:59 น.
 • เช้าตรู่ (朝) ตั้งแต่เวลา 04:00 น. ถึง 06:00 น.
 • เช้า (午前中) ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 12:00 น.
 • บ่าย (昼) ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 16:00 น.
 • เย็น (夕方) ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 20:00 น.
 • ค่ำ (夜) ตั้งแต่เวลา 20:00 น. ถึง 24:00 น.